Holistic Check Up

โปรแกรมการตรวจวิเคราะห์ร่างกายทุกระบบอย่างละเอียด
ที่ประกอบไปด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยและครบถ้วน

Health Recovery

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ 
ศาสตร์องค์รวมทางการแพทย์เพื่อการป้องกันร่างกายก่อนเกิดโรค

Spa

การนวดที่ผสมผสานเอกลักษณ์ของการบำบัดแบบดั้งเดิม

เพื่อให้ผ่อนคลายในสภาพแวดล้อมทามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบ